Page 4 - Revista_Aripi_Culturale_nr1
P. 4

limba noastră

            ŞI   LIMBA DACILOR,   ŞI   SUFLETUL ROMÂNESC

               SPUN DE ACEEAŞI ISTORIE                                         Paula
       Se pare că până şi lecturile noastre
       urmează o logică a lor prin care ţin să ne
       convingă că acela şi nu altul este momentul      Romanescu
       de a le înţelege sensul.
                                        FOTO VASILE BLENDEA


   După ce am citit Dacia preistorică a lui N. Densuşianu, care  şi puii de aur ai cloştilor stelare, ori erau atât de inteligenţi
   m-a făcut să-mi pun destule întrebări care până acum nici nu  încât, cu fiecare venire a nepoftiţilor puşi pe furtişaguri şi
   mi-ar fi atins crusta de inocenţă (să-i zic chiar ignoranţă?),  jecmăneală, prima lor grijă era aceea de a le consemna
   am descoperit că scriitorul Ion N. Oprea, trecut şi el prin  acestora în dicţionare de cremene graiul, făcându-şi-l adaos
   scrierile unor împătimiţi de istorie românească, scoate la  la comorile proprii de cuvânt.
   Editura PIM din Iaşi câte-o carte prin care ne pune mereu
   alte întrebări (şi bine face!) în legătură cu eterna poveste  Când sărăntocul de Traian, împăratul Romanilor, a venit în
   legată de neamul care ne este rădăcină solară: Tracii, Dacii,  Dacia lui Decebal după ceva de-ale gurii, presupunem că
   limba lor, obiceiurile, credinţa în nemurirea sufletului, în  Dacii, adică ăi d’acilea!, cum ar zice împătimitul dacist Ion
   dăinuirea neamului.                  Curtean de Hondol, erau cu toţii cocoţaţi prin copacii din
                               codrii-fraţi şi, imediat ce au prins de veste că le-au sosit
   Istoricii, lingviştii, rătăciţii întru necredinţă, închinătorii la  „purtătorii de grai împărătesc”, au dat năvală să se înscrie
   idoli păgâni, ateii dintotdeauna şi, mai cu seamă, cei iviţi  cu mic cu mare la cursuri fără frecvenţă, la distanţă, la zi, la
   din infernul roşu al urii omului faţă de om, au tot încercat să  cum o mai fi (başca doctoratul!), semnând cu àcele de verde
   afunde în uitare, până la a anula definitiv, limba strămoşilor  brad pe foi de plop-stejar-paltin-frasin-peruzea, adeziunea
   neamului românesc (dacă să-l extermine pe de-a-ntregul nu  lor la şuierul vântului prin stindardul cap de lup / trup de
   le-a reuşit!).                     şarpe, şi întărind-o cu tăişul spadei scurte, cu lovitura de
                               ghioagă, cu ascuţişul pietrei, cu lacrima doinei, cu tânguirea
   Autorităţi „corecte politic”de mai înainte de a se enunţa  de sunet lung de dulce corn!
   această blestemată, mincinoasă şi arogantă sintagmă, s-au
   străduit să aducă (im)pertinente argumente cum că limba  Din strigătul de groază al noilor veniţi, ei, Dacii, vor fi cules
   română este un amestec de graiuri preponderent romanice  repejor şi cu infinită grijă cuvintele cele mai vocale, le-au
   (de la Traian citire!) şi slave (de la slavo-cumanii-tătarii- înmagazinat în lacrima bobului de strugure, le-au aşezat cu
   bulgarii şi alţi avari …neştire!).           grijă în lada de zestre a fondului principal lexical şi, ne mai
                               având în final ce primi de la Romani, i-au cam trimis la ei
   Am fi gata (!) să le dăm crezare şi de astă dată dacă vin cu  acasă iar, pe cei care s-au îmbăţoşat să facă pe stăpânii prin
   argumente credibile. Am mai făcut-o de-a lungul a aproape  regatul lor (al nostru!), i-au făcut duios „o apă şi-un pământ”.
   două milenii, de când a venit pe pământurile Daciei Sfântul  Pe cei mai iuţi de picior i-au înscris la jocurile olimpice daco-
   acela cu crucea lui rămasă până astăzi răstignită la trecerea  romane într-o cursă de viteză cu linia de sosire până hăt,
   peste calea ferată … Dar crezarea aceea ne-a devenit  peste Dunăre, cursă la care nepoftiţii musafiri s-au dovedit
   credinţă creştină întărită de un Crede şi nu cerceta! care nu  demni închinători la Zeul Mercur…
   avea nicio legătură cu minciuna omenească.
                               La a doua venire pe pământul mănos al Daciei, invadatorii
   I-am crede şi pe lingviştii străini de neamul nostru care ne- hămesiţi au adus însă mercenari şi mai hămesiţi de prin
   au tot dat cum au vrut ei proporţiile „exacte” de graiuri în  toate locurile pe unde mai trecuseră legiunile lor romane, un
   amalgamul care avea să devină limba română. Dar cum să  fel de „forţe internaţionale de menţinere a ordinii” din zilele
   nu ne mirăm că nici măcar 0,001% din cuvintele în care ne- noastre pacifiste foarte, hotărâţi să cucerească „adâncul,
   am plămădit limba dorului nu există în tabelul lexical al lui  codrul, cerul stea cu stea”.
   Mendeleev, cuvinte sinonime cu aurul pur al limbii Dacilor
   Liberi?!                        De data aceasta, s-ar crede, lupta pentru impunerea limbii
                               latine întru fericirea naţiei dacice avea să fie acerbă. Dar
   Din două – una: ori Dacii nu comunicau între ei decât prin  cum fiecare „legionar” mercenar vorbea o altă limbă, nu
   semne de surdo-muţi atunci când prelucrau aurul, argintul,  era cu mult mai simplu să deprindă ei limba Dacilor? Şi cam
   bronzul şi alte metale rare din care făceau monede, podoabe  de ce n-am putea admite că acest lucru chiar s-a întâmplat?
   4    ARIPI CULTURALE
   1   2   3   4   5   6   7   8   9